Ohjeet tarkan fotogrammetrisen kartoitusmittauksen suorittamista varten 

Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen Seura ry:n julkaisu 1/1993

Uudistettu, toinen painos Suomen Kuntaliitto

Esipuhe

Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen  Seuran  johtokunta on hyväksynyt nämä  ohjeet  sovellettaviksi tavanomaista  tarkemmissa  fotogrammetrisissa   kartoitusmittauksissa.  Ohjeiden tarkoituksena on selkeyttää kyseisten tehtävien  suorittamista sekä  niiden  suorittamiseksi laadittavien  sopimusten tekemistä ja tulkintaa. Ohjeisto korvaa v. 1990 julkaistun ensimmäisen version.

Ohjeiden  toisen version laatimisesta  päävastuun on kantanut työryhmä Jan Heikkilä (TKK), Kyösti Laamanen (FM-Kartta Oy ), Jukka Mäkelä (Maa ja Vesi Oy), Matti Rantanen (Sito Oy),  Antti Saarikoski (MMH),  Hannu Salmenperä (TTKK), Tauno Suominen (Tielaitos) ja Matti Tujunen (Helsingin kaupunki).

Helsinki 14.12.1993

Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen Seura Johtokunta


Sisällysluettelo

Esipuhe Sisällysluettelo 1. Lopputuloksen tarkkuus1.1 Tarkastaminen1.2 Tulkintaepävarmuus 2. Geodeettinen runkoverkko ja signalointi 3. Ilmakuvauksen suorittaminen 4. Pistetihennys4.1 Lähtöpisteistön kattavuus4.2 Tihennyspisteet4.3 Kuvakoordinaattien mittaus4.4 Muunnokset ja korjaukset4.5 Blokkitasoitus4.6 Tasoituksen ulkopuolisten pisteiden     käsittely 5. Stereomittauksen suorittaminen5.1 Mittauslaite5.2 OrientointiLiitteet LIITE 1 Terminologiaa LIITE 2 Virheiden neliöllisen keskiarvon ja testisuureen   välinen yhteys LIITE 3 Tulkintaepävarmuus LIITE 4 Erotuskyvyn testitaulut LIITE 5 Testitaulun rakentaminen

Ohjeet tarkan fotogrammetrisen mittauksen suorittamista varten

Tämän ohjeiston tarkoituksena on olla  apuna  tarkan  fotogrammetrisen kartoitusmittauksen suunnittelussa,   suorittamisessa  ja  tarkastamisessa. Käsite tarkka  kartoitusmittaus tarkoittaa tässä  yhteydessä mittausta, jonka  tehtävänä on tuottaa yksityiskohtaista kolmiulotteista koordinaattitietoa maan pinnasta ja siihen liittyvistä rakenteista ja rakennuksista. Nämä ohjeet eivät ole   tarkoitettu noudatettavaksi tavanmukaisessa (esim.  kaavoitusmittausohjeiden mukaisessa) suurikaavaisessa  kartoituksessa. 

1.  Lopputuloksen tarkkuus

Tässä ohjeessa kuvattu mittausprosessi asianmukaisesti suoritettuna tuottaa yksikäsitteisille symmetrisille  kohteille (lähinnä ilmakuvasignaaleille) koordinaatteja, joiden tarkkuus keskivirheenä ilmaistuna on  tasokoordinaateille 20 mm ja korkeudelle 30 mm. Muille kohteille  tarkkuus on heikompi. Se riippuu kohdetyypistä ja on siten vaikeasti määriteltävissä. Tavanomaisissa epäsymmetrisissä yksikäsitteisissä kohteissa keskivirheet ovat  suuruusluokkaa 35 mm (tasokoordinaatit) ja 50 mm (korkeus). Fotogrammetrinen mittausprosessi voidaan tarkastaa TTKK:ssa  kehitetyllä tai muulla vastaavalla testillä. Usein kohteisiin liittyy tulkintaepävarmuutta, joka tarkastuksessa tulee ottaa huomioon (kohta 1.2). 

1.1  Tarkastaminen

Lopputuloksen sijaintitarkkuus kontrolloidaan erityisellä tarkastusmittauksella. Maastossa ja ilmakuvilta selvästi ja yksikäsitteisesti määriteltävissä olevien kohteiden koordinaattipoikkeamista kaavan 1 mukaisesti lasketun testisuureen  tulee olla pienempi kuin asetettu testiraja  . Ehdon on toteuduttava kullekin koordinaatille erikseen. Maanpinnan korkeuspisteiden on korkeuskoordinaattinsa osalta vastattava edellä olevaa tarkkuusvaatimusta. Jos tarkastusmittaukseen sisällytetään kohteita, jotka eivät ole yksikäsitteisesti määritettävissä, otetaan tulkintaepävarmuus huomioon kohdan 1.2 mukaisesti.

Tavallisissa maastokohteissa testirajan  perusarvo on 120 mm. Virheiden neliöllisenä keskiarvona (satunnainen ja systemaattinen virhe yhdistettynä) tämä vastaa karkeasti arvoa 60 mm. Liitteenä 2 olevassa taulukossa on esitetty tarkemmin ko. riippuvuutta. Keskinäisin sopimuksin voidaan luonnollisesti käyttää muitakin arvoja. 

Tarkastusmittauksen pistevirhe ja korkeuskeskivirhe saa olla enintään 15 mm. Tasokoordinaatit tarkastetaan  säteettäisellä mittauksella ja korkeus vaaitsemalla tai  trigonometrisesti. Tarvittaessa mittausjärjestelmä on tarkastettava koekentällä (TTKK Tampere tai vastaava).

Tarkastusmitattavat kohteet on pyrittävä  valitsemaan  mahdollisimman satunnaisesti koko projektin alueelta  kuitenkin niin, että yksittäisistä mittauksista ei  aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Tarkastusmitattavien  pisteiden määrä on esitetty taulukossa 1. Suuret  mittauskohteet tarkastetaan erillisinä loogisina  kokonaisuuksina, esim. stereomalli kerrallaan.

Lopulliset testisuureet lasketaan koordinaattipoikkeamien avulla kullekin kolmelle koordinaatille erikseen  seuraavasti:

   Kaava 1:

missä

 •            on tarkastusmittauksen perusteella       saatujen koordinaattipoikkeamien keskiarvo ilman etumerkkiä (itseisarvo)

 • n on tarkastusmitattujen pisteiden  lukumäärä,
 • on kartoitusmittauksessa kohteelle       määritetty koordinaatti,
 • on tarkastusmittauksessa kohteelle       määritetty koordinaatti,
 • k on kerroin, joka saadaan taulukosta 1    pisteiden lukumäärän funktiona,
 • on tarkastusmittauksen  koordinaattipoikkeamien keskihajonta

Jos testisuure alittaa asetetun rajan testataan toisena vaiheena kuinka moni yksittäisistä koordinaattipoikkeamista ylittää asetetun rajan . Jos  ylityksiä tulee enemmän kuin taulukko 1 ilmoittaa, tarkastusmitataan em. tavalla lisää n kappaletta kohteita ja  toistetaan testi käyttäen 2n kappaletta pisteitä. Jos  testi ei vieläkään mene läpi, työ ei täytä asetettuja  tarkkuusvaatimuksia. Testi suoritetaan aina kullekin koordinaatille erikseen.

Taulukko 1. Tarkastettavien  pisteiden  lukumäärän   riippuvuus projektin tai osa alueen  kokonaispistemäärästä,  sallittu  ylitysten lukumäärä ja  testirajan laskemisessa tarvittava kerroin k.

Pisteiden   Tarkastus-   Sallittu   Kertoimen
kokonais-   mittauksen   ylitysten   k arvo
määrä     pisteiden   määrä
       määrä
___________________________________________________

  50 - 100    5       0      1.2
 101 - 150    10       0      1.4
 151 - 500    15       1      1.5
 501 - 1000   20       1      1.5
 1001 - 5000   30       2      1.6
         40       2      1.6
 5001 - 10000   50       3      1.6
         60       4      1.6
10001 - 50000  100       6      1.7
         200      12      1.7
___________________________________________________

1.2  Tulkintaepävarmuus

Mikäli tarkastetaan kohteita, jotka eivät ole yksikäsitteisesti määritettävissä, on määritettävä kohteen tulkittavuus. Se tapahtuu mittaamalla maastossa korkeudelle hyväksyttävä ala- ja yläraja. Tasosijainnille määritetään vastaavan virheympyrän säde. Tarkastuksessa todetusta koordinaattipoikkeamasta otetaan testisuureen  laskemisessa huomioon silloin vain osa, joka kohdistuu em. tulkintavälin ulkopuolelle. Tulkintavälin sisälle sattuvat erot saavat siis testisuureen laskemisessa arvon nolla. Asiaa on selvennetty liitteessä 3

2.  Geodeettinen runkoverkko ja signalointi

Geodeettisen kiintopisteistön tulee olla aluetta kattava  sillä tavalla kuin pistetihennystä käsittelevässä  kohdassa määritellään. Sekä tasokoordinaattien että  korkeuden täytyy olla homogeenisessa  järjestelmässä. Tämä  edellyttää yleensä alueen runkoverkon tarkistamista ja  uudelleenlaskentaa. 

Kiintopisteiden koordinaatit ja korkeudet on määritettävä suhteellisella tarkkuudella 1:50 000. Jos pisteväli on  alle 500 m, pistevirheen tai korkeuden keskivirheen   maksimiarvo on 10 mm.

Signaloinnissa käytetään  yleensä mattapintaisia  valkoisia ristisignaaleja, joiden osat ovat noin 100 mm x 600  mm. Kiintopistemerkit rakennetaan niin, että signaalit voidaan kiinnittää niihin keskisesti  esim. kierrepultilla. Kiintopiste  ja tihennyspistesignaaleina voidaan käyttää myös pyöreitä valkoisia levyjä, joiden halkaisija on 250 ... 300 mm. Signaalit voidaan  myös maalata suoraan  kohteeseen. Kaikissa tapauksissa on huolehdittava siitä, että kontrasti ympäristön ja signaalin välillä on riittävä ja likimain yhtä suuri eri puolilla. Esimerkiksi   asfalttipinta, kivi ja hiekka eivät  useinkaan muodosta riittävää kontrastia. Taustamateriaali ei saa olla kiiltävää.

3.  Ilmakuvauksen suorittaminen

Kamerassa tulee olla kahdeksan kehysmerkkiä. Mikäli kuvaustavasta aiheutuva  kuvaliike  ylittää 15  µm , on  käytettävä  kuvaliikkeen kompensaattorilla varustettua  kameraa. Kuvaus suoritetaan pääsääntöisesti laajakulmakameralla 60 % pituus- ja 60 % sivupeitolla mittakaavassa 1:3500  tai tätä suuremmassa mittakaavassa. Reunimmaisten jonojen kuvien on ulotuttava noin 60 %  varsinaisen mittausalueen ulkopuolelle ja jonojen päissä olevien kuvien on   sijaittava kokonaisuudessaan varsinaisen mittausalueen ulkopuolella. Kuvausjonot tulee mahdollisuuksien mukaan  suunnitella itä-länsisuuntaisiksi.

Toisinaan on edullista ottaa kuvat 80 % pituuspeitolla, jos kameran toimintanopeus sen sallii. Tällöin voidaan valita mittaukseen parhaiten sopivat kuvat. Joissakin  tapauksissa voi olla edullista suunnitella kuvajonot  katuverkoston mukaisesti ja suorittaa kuvaus tähdättyinä otoksina esim. risteysten  yläpuolelta. Tämänkaltaisista erityisjärjestelyistä osapuolten on sovittava erikseen.

Ilmakuvauksissa noudatetaan muilta osin  Fotogrammetrian  ja Kaukokartoituksen Seuran toimesta laadittuja  suosituksia. Kuvageometrialle asetetaan poikkeuksellisen  suuret vaatimukset, joten filmin käsittelyyn sen kaikissa  vaiheissa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä  koskee siis valottamattoman filmin varastointia, sen  käyttöönottoa, kehitystä, arkistointia sekä diapositiivien  valmistusta ja säilytystä.  

Kuvalaatua kontrolloidaan tarvittaessa liitteissä 4 ja 5 esitettyjen testitaulujen avulla. Tämän ohjeen mukaisissa  mittauksissa diapositiivikuvien erotuskyvyn tulee yleensä olla vähintään 20 lp/mm.

4.  Pistetihennys

4.1  Lähtöpisteistön kattavuus

Signaloidun runkopisteistön tulee olla niin kattava,  että se täysin sulkee sisäänsä mitattavan alueen.  Tasolähtöpisteiden välimatka ei saa ilman pakottavaa syytä  (vesialue tms.) olla yli 500 m eikä korkeuslähtöpisteiden  väli yli 300 m. Lähtöpisteitä ei tule ilman erityistä  syytä rakentaa alle 200 m etäisyydelle toisistaan.  Tasolähtöpisteitä ei välttämättä tarvita alueen keskellä. Edellä määritelty lähtöpistetiheys on niin suuri, että  blokin kulmia lukuunottamatta  yksittäisen  lähtöpisteen  merkitys mittaukselle ei ole ratkaisevan tärkeä. 

4.2  Tihennyspisteet

Pistetihennyksessä määritetään koordinaatit ainakin  stereomittauksen orientointilähtöpisteille. Näitä pisteitä  tulee olla kuvaa kohti vähintään 15 kpl ja keskimäärin  vähintään 20 kpl sijoitettuina niin, että ne  mallikohtaisessa  mittauksessa  kattavat mitattavan alueen.   Pistetihennyksessä voidaan haluttaessa määrittää koordinaatit kaikille  kartoitettaville pisteille.

Pistetihennyksessä käytetään kaikkia kohdan 3 ensimmäisessä kappaleessa mainittuja  kuvia. Mittausalueen  ulkopuolelta on mitattava ylimääräisiä pisteitä siten, että  tasoituspisteistö on homogeeninen. Näiden pisteiden  tehtävänä on parantaa pistetihennyksen rakennetta eikä niiden pistetihennyksestä saatuja koordinaatteja tule käyttää mittaustarkoituksiin.  

4.3 Kuvakoordinaattien mittaus

Kuvakoordinaatit mitataan komparaattorilla tai muulla  tarkoitukseen sopivalla koordinaattimittauslaitteella  (esim. analyyttinen stereomittauslaite), jonka koordinaattimittauskeskivirhe on enintään 3 µm. Tarkkuus  todetaan gitterimittauksella jokaisen mittaustehtävän  yhteydessä.  Mitattaessa  analyyttisella  stereomittauskojeella on hienokohdistuksessa käytettävä  komparaattorimoodia. Kummaltakin kuvalta on siis tehtävä erillinen  kuvakoordinaattien mittaus eli myös pystyparallaksi on  poistettava jokaisella pisteellä. Kaikki pisteet mitataan jokaiselta   kuvalta, jolta ne voidaan luotettavasti identifioida. Mitattavan materiaalin on ennen mittausta annettava stabiloitua mittaushuoneen lämpötilaan ja  kosteuteen. Myös mittauslaitteen on annettava stabiloitua mittausolosuhteisiin.

4.4  Muunnokset ja korjaukset

Havainnot muunnetaan kamerakoordinaatistoon affiinisella  muunnoksella käyttäen kahdeksaa kehysmerkkiä.  Kehysmerkkimuunnoksessa maksimijäännösvirhe saa olla korkeintaan  15 µm. Kuvakoordinaateista poistetaan  maan kaarevuuden  ja ainakin symmetrisen säteettäisen piirtovirheen vaikutus.

4.5  Blokkitasoitus

Sädekimppumenetelmän mukaiseen  kokonaistasoitukseen  (blokkitasoitukseen) valitaan homogeeninen pisteistö,  jossa jokaisella kuvalla on vähintään 15 pistettä ja  keskimäärin ainakin 20 pistettä kuvaa kohti, kuten kohdassa 4.2 on esitetty. Havaintoja käsitellään yleensä  samanpainoisina. Estimoitu kuvakoordinaattihavainnon keskivirhe  (yleensä ns. painoyksikön keskivirhe) ei saa ylittää arvoa 6 µm eikä maksimijäännösvirhe arvoa 20 µm.  Itsekalibrointiparametrien käyttö on sallittua, mutta  ei välttämätöntä. Parametrien tulee kuitenkin olla blokkikohtaisia eikä  kuvakohtaisia. Kaikkien tasoituksessa mukana olevien  tihennyspisteiden tulee olla liitospisteitä eli pisteet on  mitattu vähintään kolmelta kuvalta.

4.6  Tasoituksen ulkopuolisten pisteiden käsittely

Muut pisteet (tihennyspisteet) määritetään leikkaamalla  mitattujen kuvakoordinaattien ja tasoituksesta saatujen  orientointien avulla minimoimalla kuvakoordinaattien  jäännösvirheiden neliösumma. Leikkauksessa käytettäviin  kuvakoordinaatteihin on tehtävä samat korjaukset kuin  tasoituksessa. Myös mahdollinen lisäparametrien vaikutus on otettava huomioon.

5.  Stereomittauksen suorittaminen

Stereomittaus suoritetaan stereomalleilta, joissa  pituuspeitto on noin 60%.

5.1  Mittauslaite

Mittauslaitteena käytetään  analyyttistä stereomittauslaitetta, jossa on mahdollisuus reaaliaikaiseen kuvan  geometrian korjaamiseen. Laitteen koordinaattimittauskeskivirhe saa kalibroinnin perusteella olla korkeintaan  3 µm. Tarkkuus todetaan gitterimittauksella jokaisen   mittaustehtävän yhteydessä. Mittauksessa otetaan huomioon maan kaarevuuden ja ainakin symmetrisen säteettäisen  piirtovirheen vaikutus. Kuvamateriaalin ja mittauslaitteen on annettava stabiloitua mittausolosuhteisiin kohdan 4.3 mukaisesti. 

5.2  Orientointi

Stereomittauksessa sisäisen orientoinnin muunnoksiin ja korjauksiin sovelletaan, mitä edellä kohdassa 4.4 on  sanottu.

Keskinäinen orientointi suoritetaan vähintään kymmenen  pisteen avulla (ns. Gruber-pisteet täydennettyinä  tunnetuilla pisteillä). Keskinäisen orientoinnin jälkeisen  pystyparallaksin maksimiarvo on 10 µm. Absoluuttisessa  orientoinnissa tulee käyttää lähtöpisteinä kaikkia  pistetihennystasoituksessa mukana olleita pisteitä.  Tukipisteiden muodostaman piirin tulee sulkea sisäänsä koko mallilta mitattava alue. Absoluuttisen orientoinnin  jäännösvirheet eivät saa ylittää arvoa 60 mm. On sallittua käyttää ns. yksivaiheista orientointia, mutta erillisen  keskinäisen ja absoluuttisen orientoinnin käyttö on  suositeltavaa. Keskinäisen orientoinnin tai yhdistetyn orientoinnin mittauksessa on käytettävä ns. komparaattorimoodia eli myös pystyparallaksi on poistettava jokaisella pisteellä.

Orientoinnin stabiiliutta tulee seurata mallin mittauksen aikana. Jos korkeuslähtöpisteissä havaitaan yli 60 mm ristiriita, on orientointi kokonaisuudessaan uusittava (myös sisäinen orientointi). Jos mittauksen aikana  havaitaan oleellisessa määrin pystyparallaksia, on orientointi myös tällöin kokonaisuudessaan uusittava.


  LIITE 1 Terminologiaa

Runkoverkko muodostuu koordinaateiltaan tunnetuista  pisteistä. Pysyvästi  maastoon,  rakenteisiin yms. merkityt  koordinaateiltaan tunnetut pisteet ovat  kiintopisteitä.  Tasokiintopisteille tunnetaan X- ja Y-koordinaatti ja  korkeuskiintopisteille ortometrinen korkeus (H). On   olemassa myös yhdistettyjä taso- ja korkeuskiintopisteitä. Fotogrammetrisessa pistetihennyksessä käytettäviä  koordinaateiltaan tunnettuja pisteitä nimitetään lähtöpisteiksi. Pisteitä, jotka on havaittu vähintään kolmelta kuvalta  ja jotka ovat mukana pistetihennystasoituksessa,  nimitetään liitospisteiksi. Yhteisnimitys pistetihennyksessä  määritettäville pisteille on tihennyspiste. Näihin kuuluvat siis liitospisteiden lisäksi myös tasoitusta seuraavassa leikkauksessa määritettävät pisteet. Stereomittauksessa stereomallin absoluuttisessa orientoinnissa käytetty  lähtöpiste on usein määritetty fotogrammetrisella pistetihennyksellä.


LIITE 2 Virheiden neliöllisen keskiarvon ja testisuureen     välinen yhteys

Testisuureen muodostamisessa (kaava 1) on erotettu systemaattisten virheiden ja satunnaisvirheiden osuus tilastollisesti pitävällä tavalla ¹.  Sen vuoksi testisuureen suuruus eroaa perinteisesti käytettävästä virheiden neliöllisen keskiarvon (RMSE) antamasta arvosta. Oheisessa taulukossa on esitetty ao. suureiden suhdeluku ( /RMSE) otoskoon (n) ja systemaattisen ja satunnaisen virhekomponentin suhteen (, vrt. kaava 1) funktiona. Taulukosta nähdään esimerkiksi: Jos otoskoko n on 50 ja systemaattinen virhekomponentti on 50 % satunnaisesta (  = 0.5), testisuure t on 1.9 kertaa suurempi kuin virheiden neliöllinen keskiarvo RMSE.

Taulukko 1. Testisuureen ja virheiden neliöllisen keskiarvon (RMSE) suhde toisiinsa, n otoskoko, , . Taulukossa on rasteroituna yleisimmin esiintyvät tapaukset.

  n 	5	10	15	20	30	50	100	200
 p
____________________________________________________________________

 0.0	1.3	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7
 0.1	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8
 0.2	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9
 0.3	1.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9
 0.4	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
 0.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
 0.6	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
 0.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
 0.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0
 0.9	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
 1.0	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9
 1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
 2.0	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
 3.0	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5
 5.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
____________________________________________________________________

¹ Aihepiiriin voi tarkemmin tutustua esim. teoksen "Olli Lokki: Tutkimustulosten tilastollinen hallinta ja käyttö" avulla. 


LIITE 3 Tulkintaepävarmuus

Korkeuden tarkastusmittauksessa huomioon otettava  tulkintaepävarmuus

Mikäli tarkastusmittauksessa saatu korkeus osuu  tulkintaepävarmuuden alueelle, saa korkeuspoikkeama arvon nolla. Kuvan mukaisessa tapauksessa  .

Tasosijainnin (X- ja Y-koordinaatin) tarkastusmittauksessa huomioon otettava tulkintaepävarmuus

Mikäli kartoitettu kohde asettuu tarkastusmitatusta  sijainnista korkeintaan arvioidun tulkintaepävarmuuden r etäisyydelle saavat koordinaattipoikkeamat  ja  arvon nolla. Muuten ne saavat arvon kuvan mukaisesti.


LIITE 4 Erotuskyvyn testitaulut

Ilmakuvauksen valokuvauksellisen laadun kontrollointi  voidaan suorittaa tehokkaasti testitaulujen avulla.  Kuvausalueelle sijoitetaan yleensä ainakin neljä  testitaulua, jotka on suunnattu kuvauksen mukaisesti.

Testitauluissa on toisiaan vastaan kohtisuorissa  suunnissa testikuviot, joiden kontrasti on 1:8 ja  viivataajuudet 20 ja 30 viivaparia/mm (lp/mm) kyseisessä  kuvausmittakaavassa. Viivojen ja viivavälien suuruudet kuvalla ovat  tällöin 25 µm ja 17 µm. Esimerkiksi kuvausmittakaavassa 1:3000 testitaulun viivojen ja viivavälien  leveys on tällöin vastaavasti 75 mm ja 50 mm. 

Tarkassa suurikaavaisessa mittauksessa erotuskyvyn tulisi olla ainakin 20 lp/mm. Nykyaikaisella kalustolla  kuvattaessa erotuskyky on yleensä suuruusluokkaa 30 lp/mm.  Erotuskyky arvioidaan mitattavasta materiaalista käyttäen 10 - 20 kertaista suurennusta. Erotuskyky on testikuvion viivataajuuden mukainen silloin, kun sekä  viivojen suunta että niiden oikea testikuvion mukainen lukumäärä on yksikäsitteisesti todettavissa. Erotuskyky arvioidaan sekä lennon suuntaisista että sitä vastaan kohtisuorista testikuvioista.


LIITE 5 Testitaulun rakentaminen

Sopiva pohjamateriaali on esimerkiksi kovainsuliittilevyn puolikas (1.22 m x 1.22 m x 11.5  mm), jolloin levyn  paino on noin 17 kg. Musta pohja (1.3 D) ja valkeat testiviivat (0.4 D)  voidaan  toteuttaa  esimerkiksi Joker-maalin Monicolor-sävyillä 6568 ja 6868. Testilevyn kontrasti on tällöin 0.9 D eli kontrastisuhde on 1:8. Kuvausmittakaavan ollessa 1:3000  testilevyn mitat ovat  seuraavia:

Lp/mm    Juovaleveys  Juovan mitat levyllä (mm)
      kuvalla (µm)  leveys   pituus
 20      25      75     400 
 30      17      50     400