FOTOGRAMMETRIAN JA KAUKOKARTOITUKSEN SEURA ry:n SÄÄNNÖT

Viimeisimmät muutokset hyväksytty ja astuivat voimaan vuosikokouksessa 2014.

GFS säännöt 2015-03-04

1§ Nimi. Kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Geodesian ja fotogrammetrian seura (englanniksi The Finnish Society of Geodesy and Photogrammetry). Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla geodesiaa, fotogrammetriaa, laserkeilausta ja kaukokartoitusta har-rastavien jäsentensä yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään ja toimia muutenkin geodesi-an, fotogrammetrian ja laserkeilauksen sekä vastaavien kaukokartoitusmenetelmien tutkimuksen ja käytön edistämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi maassamme.

3§ Toiminta.

Yhdistys voi:
 • järjestää kokous-, esitelmä ym. tilaisuuksia
 • järjestää opintomatkoja
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • tehdä aloitteita ja esityksiä
 • koota ja säilyttää alan asiakirjoja
 • jakaa stipendejä tai muita rahallisia tukia
 • käyttää muitakin samantapaisia, yhdistyksen tarkoitusta edistäviä keinoja.
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja jälkisäädöksiä sekä panna toimeen rahankeräyksiähankittuaan siihen asianomaisen luvan.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi toisiin yhteisöihin ja seuroihin, jotka toimivat samojen tarkoitusperienhyväksi, ja suorittaa varoistaan tästä johtuvia maksuja.

Yhdistys voi toimia fotogrammetrian ja kaukokartoituksen kansalliskomiteana.

4§ Jäsenet.

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä.

Vuosi- ja kannattajajäsenet hyväksyy anomuksen perusteella yhdistyksen johtokunta.

Kunniajäsenekseen voi yhdistys kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka toimintansa johdostaon tämän kunniaosoituksen arvoinen. Kunniajäseneksi kutsumista tulee kannattaa vähintään 9/10 yh-distyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Jäsen, joka tekee itsensä syypääksi tekoon, joka on vastoin hyviä tapoja tai yhdistyksen tarkoitusperiä, voidaan erottaa yhdistyksestä. Ehdotuksen erottamisesta tekee johtokunta yhdistyksen kokoukselle ja se tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 saapuvilla olevista sitä kannattaa.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdis-tyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5§ Jäsenmaksut.

Vuosi- ja kannattajajäsenten on suoritettava jäsenmaksut, jotka vaalikokous vahvistaa.

Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksujen suorittamisvelvollisuutta. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan.

6§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen hallintoelimenä toimii johtokunta, jonka muodostaa kuusi jäsentä:

 • puheenjohtaja
 • varapuheenjohtaja
 • sihteeri
 • rahastonhoitaja
 • kaksi muuta jäsentä.

Jos johtokunnan jäsen valitaan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai sihteeriksi, eroaa taikkakuolee ennen toimikautensa loppua, suoritetaan täydennysvaali loppuajaksi vaalikokouksessa.

Eroavaa jäsentä, joka on ollut jatkuvasti kolme vuotta toimessaan, ei voida välittömästi valitauudelleen. Kuitenkin voidaan johtokunnan jäsen valita sihteeriksi, varapuheenjohtajaksi taipuheenjohtajaksi, sihteeri varapuheenjohtajaksi tai puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja puheenjohta-jaksi edellä mainitun erovuoroisuuden sitä estämättä.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen osallistuessa kokoukseen.

Jos äänet menevät tasan johtokunnan kokouksessa, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa.

Puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja johtaa puhetta johtokunnan jayhdistyksen kokouksissa, mikäli siitä ei näissä säännöissä ole erikseen määrätty.

Johtokunnan tehtävänä on:

 • edustaa yhdistystä sekä toimia, kantaa ja vastata sen puolesta
 • kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat ja ohjelmat
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistävalvoa ja huolehtia, että kokouksien päätökset pannaan täytäntöön
 • hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja asioita
 • laatia ohjeet ja huolehtia seuran asiakirjojen ja kirjallisuuden tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä ja säilytyksestä
 • laatia ja esittää vuosikokoukselle kirjallinen kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneenatoimikautena
 • laatia ja esittää vaalikokoukselle talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten
 • esittää vaalikokouksen kokouskutsussa luettelo johtokunnan erovuoroisista tai eroa kesken toimi-kauden pyytäneistä

8§ Tilintarkastajat.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan tilintarkastajien tarkistettavaksi ennenmaaliskuun 15 päivää.

Yhdistyksen toiminnantarkastajat, joita on kaksi, tarkastavat yhdistyksen tilit, kassan, arvopaperit ja muun omaisuuden sekä yhdistyksen hallussa olevien rahastojen tilit, ellei rahastojen säännöissä toisinmäärätä.

Tilintarkastajien on ennen huhtikuun 1 päivää annettava johtokunnalle yhdistyksenvuosikokoukselle osoitettu toiminnantarkastuskertomus.

9§ Nimen merkitseminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän esteellisenä ollessaanjoku hallituksen jäsen, kukin heistä yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen jäsenen kanssa..

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia pidetään johtokunnan harkinnan mukaan, kuitenkin vähintään kaksi kokoustavuodessa, joista vuosikokous ennen huhtikuun ja vaalikokous ennen marraskuun loppua.


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä sen tilit ja tilintarkastus
 • kertomuspäätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan seuraavaa toimikautta varten johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle ja suoritetaantarpeelliset täydennysvaalit
 • valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 • vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten sekä määrätäänseuraavan vuoden jäsenmaksut

Vuosikokoukselle ja vaalikokoukselle valitaan sen alussa puheenjohtaja johtokunnan ulkopuolelta.
Vaalit suoritetaan lippuäänestyksellä, ellei kokous yksimielisesti toisin päätä.

Äänestyksessä on kullakin yhdistyksen läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Jos äänestys yhdistyksenkokouksissa menee tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11§ Yhdistyksen kokoon kutsuminen

Yhdistys kutsutaan koolle johtokunnan päätöksellä ja kokouskutsu saatetaan jäsenten tietoonvähintään viikkoa ennen kokousta.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja lisäykset. Yhdistyksen lakkauttaminen.

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja lisäyksistä samoin kuin yhdistyksen purkamisesta onpäätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, jolloin vähintään 2/3 päätökseen osaaottavista jäsenistä on oltava päätöksestä yhtä mieltä.

13§

Muutoin on noudatettava yhdistyslain määräyksiä.